Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.
Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomie szkoły podstawowej. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.
(Dz.U. z 2007r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 454