Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach: 7.45 -15.45.
we wtorek w godzinach: 9.00 -17.00.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/,
  • ewidencja uczniów,
  • arkusze ocen i dzienniki.
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia/indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły,
  • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji.
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni.
 4. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 5. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 6. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen,
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 694